GMM apartmány

apartmány a pokoje v Sukošanu, Chorvatsko

Sukošan

MENU enable menu

Okolí objektu

Fotogalerie

Volné termíny

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB UBYTOVÁNÍ

Rezervace a placení

Rezervaci může host nahlásit přímo v objektu, telefonem, e-mailem, nebo u zprostředkujícího agenta.
Rezervace nabývá právoplatnost zaplacením 50 eur za jednu ubytovací jednotku, kromě apartmánu A5, za který se platí záloha ve výši 100 eur.

Platba za rezervaci se může provést v eurech, kunách nebo českých korunách na naše bankovní účty v Chorvatsku nebo v Česku. Po zaplacení host obdrží potvrzení rezervace.

Pokud host nahlásí svůj příjezd, ale nezaplatí zálohu za rezervaci, vyhrazujeme si právo pronajmout žádanou ubytovací jednotku druhým osobám, které mají zájem. Proto, pokud jste nezaplatili za rezervaci, prověřte ve vlastním zájmu před plánovaným příjezdem, jestli je požadovaná ubytovací jednotka volná.

Cena ubytování

Cena ubytování v sobě zahrnuje základní služby, tak, jak jsou uvedeny u ubytovací jednotky z rezervace.
Ceny pobytu jsou vyjádřeny ve valutě EUR. Pronajímatel si ponechává právo na změnu uveřejněných cen. Hostům, kteří zaplatili zálohu na určitou rezervaci pronajímatel ručí za cenu ubytování, uvedenou v kalkulaci, na jejímž základě zaplatili určitou výši zálohy. Pokud ke změně dojde před zaplacením zálohy, pronajímatel se zavazuje, že zpraví hosta o změně ceny.

Pokud do rezervované ubytovací jednotky přijede více osob než jak bylo nahlášeno při rezervaci, má poskytovatel služeb právo odmítnout ubytování předem nenahlášeným osobám nebo přijmout všechny hosty s tím, že doplatí za předem nenahlášené hosty přímo na místě.

Doba využití služeb

Služby ubytování při příjezdu se mohou začít užívat od 14:00 a při odjezdu do 10:00 (pokud není uvedeno jinak).

Kategorizace a popis služeb

Nabízené ubytovací jednotky jsou popsány podle oficiální kategorizace kompetentní instituce a na základě zjištění skutečného stavu ubytování v době uveřejnění. Standardy ubytování, stravování, služeb aj. se v různých místech a zemích liší a nejsou srovnatelné.

Právo pronajímatele na změny a zrušení

Pronajímatel si ponechává právo na změnu rezervace v případě, že dojde k mimořádným okolnostem, které nelze předvídat, jimž se nelze vyhnout, ani se nedají změnit.
Rezervované ubytování se dá vyměnit jen pokud je o tom předtím host zpraven, a to za ubytování téže nebo vyšší kategorie a za cenu ubytování, za kterou host rezervaci potvrdil.
V případě, že výměna zaplaceného ubytování za náhradní není možná, pronajímatel si ponechává právo na výpověď rezervace s tím, že o tom předem zpraví hosta, a to nejméně 7 dní před začátkem užívání této služby a že hostu zaručuje vrácení celého jím zaplaceného obnosu.
Pokud není možná adekvátní výměna za náhradní ubytování do dne začátku užívání ubytovacích služeb, pronajímatel se bude snažit poskytnout hostu informaci o možném ubytování, které není v nabídce pronajímatele, a určitě vrátí hostu jím zaplacený obnos za rezervaci.

Právo hosta na změny a zrušení

Pokud chce host změnit nebo zrušit rezervaci, musí to vykonat písemně (e-mailem nebo poštou) nejpozději do 21 dní před začátkem užívání služby ubytování.
Za změnu se považuje změna počtu osob, data nástupu do ubytovací jednotky a/nebo data ukončení užívání služby. První změna rezervace za jinou bude vykonána zdarma. Za každou další změnu rezervace budou hostu naúčtovány výdaje, spojené se změnou ve výši 15 EUR za každou změnu.

V případě, že host zruší rezervaci, pronajímatel zaplacenou zálohu nevrací.
Najde-li host, který zrušil zájezd, nového uživatele téže rezervace, pronajímatel nebude účtovat výdaje, vzniklé záměnou.

Ztracené věci

Pronajímatel je povinen hostu dopravit nebo doručit věci, pokud zůstanou zapomenuty v objektu. Pronajímatel je povinen informovat hosta o nalezení věcí a požádat o pokyny, jakým způsobem mají být doručeny. Náklady za doručení hradí host. Pokud pronajímatel nemůže věci doručit, je povinen uschovat je jeden rok.